U bent hier: Home / Diensten / Vereniging van Eigenaren / Financieel Beheer

Financieel Beheer

Financiële werkzaamheden

 • Het verzorgen van de volledige administratie;
 • Het signaleren en bewaken van eventueel optredende achterstanden in de betaling van de VvE bijdragen (servicekosten);
 • Het nemen van rechtsvorderingen met betrekking tot incasso bij wanbetaling van leden;
 • Het, op verzoek van en ten behoeve van het bestuur, vervaardigen van driemaandelijkse overzichten met betrekking tot eventuele achterstanden in de betalingen van leden;
 • Het betalen van rekeningen van nutsbedrijven en verzekeringen, onderhoudsnota’s en abonnementen;
 • Het actief beheren van de bankrekening door liquide middelen tijdig over te brengen naar spaarrekeningen en/of deposito’s;
   

Verantwoording

Het jaarlijks vervaardigen van de jaarrekening met de volgende onderdelen:

 • Balans en exploitatierekening;
 • Toelichting op de Balans en Exploitatierekening;
 • Specificatie van de betaalde c.q. te betalen bijdragen van eigenaren;
 • Het opstellen van een conceptbegroting van de kosten voor het komende jaar;
 • Verdeling van de in de begroting genoemde kosten over de eigenaren conform de verdeling uit de splitsingsakte;
 • Een staat van baten en lasten over het betreffende boekjaar t.b.v. de kascommissie.
   

Bijstand bestuur

Het assisteren (beschikbaar zijn voor het geven van toelichtingen) bij de controle door de kascommissie van de jaarrekening. Deze controle wordt uitgevoerd door de kascommissie waarin leden van de vereniging zitting hebben.